MẪU THƠ MỜI PHHS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:22' 11-10-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUỜNG THPT LẤP VÒ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : …..../TM Lấp Vò, ngày …… tháng …… năm 201…
THƠ MỜI

Kính gởi: Phụ huynh em………….…………………..………………….., lớp……….……
Kính mời ông (bà) đến để “Bàn về tình hình học tập và rèn luyện chưa tốt” của con em ông (bà)
trong thời gian qua.
Thời gian : Lúc ……h…… ngày …… tháng …… năm 201…
Địa điểm : Tại phòng ………… , khu ………
Mong ông (bà) có mặt để nắm tình hình học tập và rèn luyện của con em và có hướng hỗ trợ
cùng với nhà trường giáo dục con em trở thành học sinh có ý thức học tập và tinh thần kỷ luật tốt.
Nếu ông (bà) không có mặt đúng thời gian và địa điểm như Thư mời, GVCN lớp sẽ lập hồ sơ
đề nghị lên nhà trường để xứ lý với hình thức cao hơn.
TL. HIỆU TRƯỞNG
GVCN
SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUỜNG THPT LẤP VÒ 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : …..../TM Lấp Vò, ngày …… tháng …… năm 201…
THƠ MỜI

Kính gởi: Phụ huynh em………….…………………..………………….., lớp……….……
Kính mời ông (bà) đến để “Bàn về tình hình học tập và rèn luyện chưa tốt” của con em ông (bà)
trong thời gian qua.
Thời gian : Lúc ……h…… ngày …… tháng …… năm 201…
Địa điểm : Tại phòng ………… , khu ………
Mong ông (bà) có mặt để nắm tình hình học tập và rèn luyện của con em và có hướng hỗ trợ
cùng với nhà trường giáo dục con em trở thành học sinh có ý thức học tập và tinh thần kỷ luật tốt.
Nếu ông (bà) không có mặt đúng thời gian và địa điểm như Thư mời, GVCN lớp sẽ lập hồ sơ
đề nghị lên nhà trường để xứ lý với hình thức cao hơn.
TL. HIỆU TRƯỞNG
GVCN
 
Gửi ý kiến