Mẫu kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm theo NQ..

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:07' 30-06-2013
Dung lượng: 23.2 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ TRƯỜNGTHPT LẤP VÒ 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ VĂN – NN Lấp Vò, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO
Kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thực hiện công văn số …. ngày …… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm từ sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) như sau:
1. Các giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài đã được Đảng đoàn xác định qua đợt kiểm điểm để khắc phục hạn chế, khuyết điểm:
1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.
- Chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức …….
- Tổ chức kịp thời cho cán bộ, đảng viên, công chức học tập, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của tỉnh
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác” thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tính gương mẫu, tính tự giác rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá nhân nhất là vai trò người đứng đầu trong thực hiện nguyên tắc, các quy định của Đảng về phát ngôn, bảo vệ chính trị nội bộ, chất vấn trong đảng, phòng chống tham nhũng lãng phí, trong tự phê bình và phê bình…Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.1.2. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp.

- Tham mưu
- Đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng trong công tác tập huấn cán bộ.
1.3. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.
- Tăng cường công tác trao đổi thông tin để thống nhất hành động với tổ chức thành viên theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức thành viên.
- Chủ động phối hợp với cấp ủy các địa phương để thống nhất lãnh đạo công tác Mặt trận các cấp ở địa phương.
- Triển khai đánh giá hiệu quả các mô hình, thực hiện thường xuyên nhân rộng mô hình và tuyên dương điển hình tiên tiến.
- Phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Đảng đoàn để phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân.

2. Kết quả các nội dung đã được khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm (đến ngày 15/4/2013).
2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.2.2. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp.


2.3. Công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.
3. Những nội dung khắc phục chưa đạt yêu cầu, chưa khắc phục:
3.1. Những nội dung khắc phục chưa đạt yêu cầu.
3.2. Những nội dung chưa khắc phục.

Trên đây là báo cáo kết quả những kết quả đã khác phục những hạn chế khuyết điểm, những nội dung khắc phục chưa đạt yêu cầu và chưa khắc phục của ……… sau kiểm điểm theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đến nay.


Nơi nhận:
- Văn phòng ;
- Bộ phận
- ……..;
- Lưu: ĐĐ, VP
T/M
BÍ THƯ 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓