ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:53' 09-08-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

. . . . . . . . . . . . . . . . ., ngày....... tháng ....... năm ............

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi:

- (1) ……………………………...........…………………
- Hiệu trưởng trường ……...........………………………… huyện, thị xã, thành phố ……........……………………… tỉnh Đồng Tháp

Tôi tên: …………………………………………….., sinh năm .… / … / ……… là ……………………, đang công tác tại ………………………………………………
Trình độ chuyên môn: ……………………………...........………………………..
Quê quán: ………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………
Lương đang hưởng ( mã ngạch: …...………, bậc: …..…, hệ số: …..… )
Ngày tuyển dụng vào ngành ……/……/…...…… (tổng số năm công tác ……)
Ngày đến công tác tại đơn vị hiện tại ……/……/…...…… (tổng số năm công tác ……)
Tôi làm đơn này kính đề nghị quí cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng sau:
- Nguyện vọng 1: ……………………………………….. huyện…………………
- Nguyện vọng 2: ……………………………………….. huyện…………………
Lý do xin thuyên chuyển: …………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………
Nếu được thuyên chuyển tôi xin hứa sẽ hoàn tất việc bàn giao công việc tại đơn vị đang công tác và chấp hành theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị mới.
Xin chân thành biết ơn.
Ý kiến của Hiệu trưởng
…………………………………………….
( ký tên, đóng dấu)Người làm đơn
(ký tên)

Ghi chú:
(1) Ghi tên cơ quan theo phân cấp quản lý. Ví dụ: Sở GD-ĐT, UBND huyện, Phòng GD-ĐT
(2) Có thể ghi nơi xin đến như sau: ghi tên huyện xin đến đối với các trường thuộc huyện quản lý hoặc ghi rõ tên trường nếu xin chuyển về công tác tại các trường (đơn vị) thuộc Sở.
 
Gửi ý kiến