BIÊN BẢN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Minh Trung (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:44' 29-08-2012
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 1023
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS & THPT NGÔ GIA TỰ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số............/ QĐ-NGT ngày ... tháng ... năm 20...
của Hiệu trưởng trường THCS-THPT Ngô Gia Tự.
Thời gian tiến hành: Từ ngày____ tháng____năm_____ đến ngày____ tháng____năm_____

Giáo viên được kiểm tra: ___________________________________. Chủ nhiệm lớp: ________
Thành phần đoàn kiểm tra:
1. Ông (bà) :_____________________________________________________________________
2. Ông (bà) :_____________________________________________________________________
3. Ông (bà) :_____________________________________________________________________

A. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Hồ sơ chủ nhiệm: Có đủ các loại hồ sơ chủ nhiệm theo quy định (gồm sổ chủ nhiệm, sổ Gọi tên-Ghi điểm, sổ đầu bài), cập nhật thông tin đầy đủ. (3 điểm)
* Ưu điểm:
* Hạn chế:2. Tổ chức cho học sinh tham gia phong trào thi đua (9 điểm)
2.1. Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào của Nhà trường: Phần này đề nghị KTV lấy ý kiến tham khảo ở bộ phận Đoàn-Đội (3 điểm)
* Ưu điểm:
* Hạn chế:2..2. Kết quả thi đua hàng tuần và các phong trào. Sự tiến bộ của lớp qua các tuần thi đua hoặc qua các phong trào thi đua: (3 điểm)
- Kết quả thi đua của lớp: (căn cứ vào điểm thi đua hàng tuần của bộ phận thi đua):__________ điểm.
Căn cứ vào điểm bình quân thi đua hàng tuần của lớp:
Điểm bình quân từ 9 trở lên: 2 điểm
Điểm bình quân từ 8 đến 8.9 điểm: 1.5 điểm
Điểm bình quân từ 6.5 đến 7.9 điểm:1 điểm


Điểm bình quân từ 5 đến 6.4 điểm: 0.5 điểm
Điểm bình quân dưới 5 điểm: 0 điểm

- Lớp có tiến bộ qua từng tuần ( thứ hạng có tăng lên) : 1 điểm
2.3 Các biện pháp thúc đẩy HS tham gia thi đua (3 điểm): ( GVCN viết báo cáo để KTV kiểm chứng)

* Ưu điểm:
* Hạn chế:3. Tổ chức tiết sinh sinh hoạt chủ nhiệm và hoạt động GD NGLL hiệu quả (3 điểm):

* Ưu điểm:
* Hạn chế:4. Giáo dục đạo đức học sinh (3 điểm):
4.1. Kết quả giáo dục học sinh thực hiện tốt chuyên cần, nề nếp, tác phong (3 điểm):
* Ưu điểm:
* Hạn chế:
4.2. Tổ chức cho học sinh học tập hiệu quả 10 phút đầu giờ và ở nhà (3 điểm):
* Ưu điểm:
* Hạn chế: 5. Hiệu quả ( 9 điểm):
5.1. Có biện pháp hạn chế học sinh bỏ học (3điểm):
* Ưu điểm:
* Hạn chế:5.2. Thứ hạng thi đua hàng tuần của lớp (3 điểm):
- Lớp xếp thứ hạng 1.2.3: 3 điểm
- Lớp xếp thứ hạng 4.5.6: 2 điểm
- Lớp xếp các thứ hạng còn lại: 1 điểm
5.3 Thực hiện tốt việc vận động học sinh đóng các khoản thu theo quy định (3 điểm):
* Ưu điểm:
* Hạn chế:B. Đánh giá chung :
* Ưu điểm:


* Hạn chế:


Xếp loại:
Mục
Điểm tối đa
Điểm đạt được
Cộng

1. Hồ sơ chủ nhiệm
3 điểm

…. điểm

2.1. Tham gia các hoạt động phong trào của Nhà trường
3 điểm2.2. Kết quả thi đua hàng tuần
3 điểm2.3. Các biện pháp tổ chức cho HS tham gia thi đua
3 điểm3. Tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm và hoạt động GD NGLL
3 điểm4.1.Kết quả giáo dục học sinh thực hiện tốt chuyên cần, nề nếp, tác phong
3 điểm4.2. Tổ chức cho học sinh học tập hiệu
No_avatar
cần biên bản tiểu học, lấy làm tham khảo
 
Gửi ý kiến