Quốc tế

7959025 Sự thật xấu xí về thần y Hoa Đà
Thật ra thần y Hoa Đà rất muốn được làm quan to. Tuy có tài chữa bệnh song Hoa Đà thường xuyên cảm thấy xấu hổ về nghề y mạt hạng, tự ti về thân phận một thầy thuốc nhà quê. Ông luôn tìm cách để có cơ hội làm quan. 1. Hoa Đà tự là Nguyên Hóa, người huyện Tiêu, Bái Quốc, nay là huyện Bặc, tỉnh An Huy của Trung Quốc. Sử chép rằng, Hoa Đà đọc thông kinh sử, từng đỗ hiếu liêm tại Bái...